Niklas Luhmann
życiorys
dorobek
inspiracje
kontynuacje

NL w Polsce
tłumaczenia
opracowania
nawiązania

luhmann.pl
idea
teksty
redakcja
   
Luhmann w Polsce
tłumaczenia - opracowania - nawiązania

!!! lista w trakcie opracowywania !!!

Nawiązania polskich autorów (artykuły)

 • Brejdak Jaromir, Niklas Luhmann - hermeneutyka różnicy konstytutywnej, [w:] "Fenomenologia", nr 1/2003, s. 75-89.
 • Brejdak Jaromir, Hermeneutyczne i dyferencyjne pojęcie rozumienia: Gadamer - Luhmann, [w:] Przyłębski Andrzej (red.), Dziedzictwo Gadamera, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2004, s. 207-224.
 • Gumbrecht Hans-Ulrich, Gdy przestaliśmy uczyć się od historii, [w:] Domańska Ewa (red.), Pamięć, etyka i historia, Wyd. Poznańskie, Poznań 2002, s.187-206 (org. [w:] Gumbrecht Hans-Ulrich, In 1926. Living on the Edge of Time, Cambridge 1997).
 • Kaniowski Andrzej, Sprzeczności metodologiczne i implikacje polityczne teorii systemów N. Luhmanna, [w:] "Studia Nauk Politycznych", nr 5/1981 (53), s. 87-106.
 • Kawczyński Radosław, Konstruktywizm w teorii systemów społecznych Niklasa Luhmanna, w: Konstruktywizm w humanistyce, Anna Pałubicka i Andrzej P. Kowalski (red.), Bydgoszcz 2003, s. 87-95.
 • Kawczyński Radosław, Podmiot a kultura w dyskusji Jürgena Habermasa z Niklasem Luhmannem, w: Umysł i kultura, Anna Pałubicka i Artur Dobosz (red.), Bydgoszcz 2004, s. 141-146.
 • Kawczyński Radosław, Czy jest możliwa "kultura bez symboli"?, w: Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z historii historiografii i filozofii historii, Grzegorz A. Dominiak, Janusz Ostoja-Zagórski, Wojciech Wrzosek (red.), Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2005, s. 67-86.
 • Kawczyński Radosław, Między konstrukcją a rekonstrukcją. Stanowisko "miękkiego dualizmu", w: Konstrukcja czy rekonstrukcja rzeczywistości? Dylematy społecznego zaangażowania, M. Korczyński, P. Pluciński (red.), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2006, s. 131-152.
 • Kurowski Marek M., Niklasa Luhmanna radykalizacja projektu fenomenologii, [w:] "Fenomenologia", nr 1/2003, s. 63-73.
 • Kurowski Marek M., Technologie komunikacji a opinia publiczna, [w:] Chmielewski Piotr, Krauze Tadeusz, Wesołowski Włodzimierz (red.), Kultura - Osobowość - Polityka (Culture - Personality - Politics), Scholar, Warszawa 2002, s. 349-364.
 • Kuźma Erazm, Dekonstruowanie i rekonstruowanie granicy. Jacques Derrida: "La Dissemination", Niklas Luhmann: "Die Kunst der Gesellschaft", [w:] "Nowa Krytyka", nr 16/2004, s. 307-319.
 • Kuźniarz Bartosz, Rehabilitacja ducha, [w:] "Er(r)go", nr 1/2003, s. 113-126.
 • Piwowarski Władysław, Religia cywilna. Koncepcje JJ Rousseau, RN Bellaha i Niklasa Luhmanna, [w:] "Przegląd Religioznawczy", nr 2/1995, s. 43-53.
 • Ponikowski Bogusław, Kontrowersje wokół pojęcia państwa prawnego (Kelsen, Luhmann, Foucault), [w:] Rot Henryk (red.), Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje). Studia i szkice, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994, s. 53-68.
 • Rakowska Katarzyna, Koncepcje religii w ramach teorii systemów Niklasa Luhmanna i Petera Bergera, [w:] "Pedagogia Christiana", t.1 2000, s. 65-73.
 • Skrendo Andrzej, Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu, [w:] "Teksty Drugie", nr 1-2/2004 (6/2004), s. 65-77.
 • Sojak Radosław, Paraliżująca siła różnorodności. Lustracja w perspektywie teorii systemów społecznych Niklasa Luhmanna, [w:] Mokrzycki Edmund, Rychard Andrzej, Zybertowicz Andrzej (red.), Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 273-302.


Polskie tłumaczenia nawiązań obcojęzycznych (książki)

 • Bourdieu Pierre, Wacquant Loic J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. Anna Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 84-87
 • Fleischer Michael, Teoria kultury i komunikacji, tłum. Mateusz Jaworowski, DSWE TWP, Wrocław 2002, s. 127-199
 • Fleischer Michael, Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie, tłum. Dominika Wączek, Michael Fleischer, Wrocław 2005
 • Habermas Jürgen, Normatywna zawartość nowoczesności, Dygresja o zawłaszczaniu dziedzictwa filozofii podmiotu przez teorię systemów, [w:] Habermas Jürgen, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Universitas, Kraków 2000, s. 378-430 (org. Philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt/M. 1986)
 • Teubner Günther, Konstytucjonalizm społeczny. Alternatywy dla teorii konstytucyjnej nakierowanej na państwo. Wykład im. Leona Petrażyckiego, Wydział Prawa i Administracji UW, 27. maja 2004, tłum. Jan Winczorek, Ius et Lex, Warszawa 2004


Polskie tłumaczenia nawiązań obcojęzycznych (artykuły)

 • De Simone Gaetano, Społeczeństwo i konstytucja: rozważania teoretyczne o reformach instytucjonalnych, [w:] "Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła", nr 2(13)/2003, s. 195-207
 • Teubner Günther, Sprawiedliwość alienująca. O dodatkowej wartości dwunastego wielbłąda, [w:] "Ius et Lex" 1(1)/2002, s. 109-132 (org. Die Rückgabe des zwölften Kamels, Stuttgart 2000, s. 145-176)